De “MaMa Asha Foundation” beoogt een veilig onderkomen te bieden aan mishandelde vrouwen en kansarme kinderen, gekoppeld aan scholing en vakopleiding. Het MaMa Asha Safe House and Vocational Training  project hoopt op termijn financieel zelfstandig te kunnen opereren. De eerste lokatie zal worden in het Buhweju district in Zuidwest Uganda. Een tweede locatie is Nebbi, een plaats in noordwesten van Uganda.

MaMa Asha Foundation denkt dat in Nebbi te realiseren door naast het vocational training centrum waar kleding maken, houtbewerken, konijnenfokken en groenten telen gedoceerd worden, een kleding fabriekje, meubelmakerij en konijnen fokkerij te exploiteren.In Nebbi is inmiddels land gekocht waarop deze accommodatie voor kwetsbare vrouwen en kinderen gebouwd gaat worden. Daarin/ daarbij wordt een naaischool ingericht en wordt een konijnenfokkerij opgezet. Naaimachines en konijnenkooien zijn inmiddels vanuit Nederland naar Nebbi gebracht (de container). De opbrengsten komen weer ten goede van het project.

In het Zuidwesten van Uganda gaan we een samenwerkingsverband aan met de lokale EPHWOR organisatie. Deze organisatie richt zich op vrouwen en meisjes die mishandeld en verkracht worden en helpt hen in medische en juridische zin. Onze Stichting  wil, samen met de “Mama Asha Foundation”, deze groep , in het verlengde daarvan, helpen met opvang en het aanbieden van mogelijkheden om een nieuw eigen leven op te pakken. Dit gaan we doen middels het bouwen van een opvanghuis en een vocational centrum. Het doel is om ook dit project volledig selfsupporting te laten zijn. Daarvoor gaat de Mama Asha foundation , samen met EPHWOR,   investeren in inkomsten genererende veeteelt-neven-aktiviteiten. Onze stichting gaat dit ondersteunen.

The “MaMa Asha Foundation” aims to provide a safe shelter for abused women and underprivileged children, coupled with education and vocational training. The MaMa Asha Safe House and Vocational Training project hopes to be able to operate financially independently in the long term. The first location will be in the Buhweju district in Southwest Uganda. A second location is Nebbi, a town in northwestern Uganda. 

MaMa Asha Foundation thinks that this can be realized in Nebbi by operating a clothing factory, furniture factory and rabbit breeding (in addition to the vocational training center where clothing making, woodworking, rabbit breeding and vegetable cultivation are taught). Land has now been purchased in Nebbi on which this accommodation for vulnerable women and children will be built.

 A sewing school and a rabbit farm will be set up there. Sewing machines and rabbit cages are already brought to Uganda from the Netherlands ( the container) . The proceeds go back to the project.

In the Southwest of Uganda we are entering into a partnership with the local EPHWOR organization. This organization focuses on women and girls who are abused and raped and helps them in a medical and legal sense. As an extension of this, our Foundation wants, together with the “Mama Asha Foundation”,  to help this group with shelter and offering opportunities to start a new life of their own. We will do this by building a shelter and a vocational center. The goal is to make this project completely self-supporting as well. To this end, the “Mama Asha foundation”is going to invest, together with EPHWOR, in income-generating livestock farming side activities. Our foundation will support this.

Update juli 2022

Onze voorzitter heeft in mei j.l weer een bezoek gebracht aan Uganda. Hij heeft ter plekke moeten constateren dat de plek om een vocational centre te starten in Packwach , niet ideaal is. Daarom hebben we nu weer de focus gericht op Nebbi. Met de groep vrouwen die het project ondersteunen (welke groep overigens is gehalveerd tot 3 (werkelijk) enthousiaste personen) is ook het idee opgepakt om de doelgroep niet geheel kosteloos de opleiding te laten doen. Dat vinden zij te vrijblijvend. We gaan dit nog verder bespreken. De groep vrouwen gaat in Nebbi kijken welke locatie het best geschikt is en welke informatie nog meer nodig is om daar het project op te zetten. De Mama Asha foundation is inmiddels gestart met het aankopen van grond om een klein veeteeltbedrijfje te starten, dat uiteindelijk dit project selfsupporting kan gaan maken.

Inmiddels is een tweede groep meisjes begonnen met de opleiding in het Kabasi vocational center in Buhweju district. Tijdens het bezoek van Aruho (Ephwor) aan ons land hebben we met hem gesproken over de mogelijkheden om voor de afgestudeerde meisjes een microkrediet project te starten: De meisjes gaan voor een aantal maanden werk leveren aan het centrum, waarmee ze geld verdienen om  zelf een naaimachine te kopen zodat ze daarmee ook een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen. Binnen dat project kunnen ze samen met de anderen van de groep later ook geld inleggen (sparen) en geld lenen om hun “bedrijfje”verder uit te bouwen. Voordeel is dat deze groep dan ook een sociale verbinding met elkaar blijft onderhouden.. en dus ook eventuele problemen met elkaar kan opvangen. Onze stichting gaat onderzoeken hoe zo’n microkrediet ondersteuning kan ontwikkeld worden. 

Ook hier heeft de Mama Asha Foundation een start gemaakt met de opzet van een veeteeltbedrijfje dat geld kan generen om dit project financieel onafhankelijk te kunnen laten draaien. 

Update juli 2022

Our chairman paid another visit to Uganda in May. He had to conclude on the spot that the place to start a vocational center in Packwach is not ideal. That is why we have now again focused on Nebbi. With the group of women who support the project (which group has been halved to 3 (really) enthusiastic people), the idea has also been taken up not to let the target group do the training completely free of charge. They find that too noncommittal. We will discuss this further. The group of women will go to Nebbi to see which location is most suitable and what more information is needed to set up the project there. The Mama Asha foundation has now started purchasing land to start a small livestock farm, which can eventually make this project self-supporting.

Meanwhile, a second group of girls has started training at the Kabasi vocational center in Buhweju district. During the visit of Aruho (Ephwor) to our country, we talked to him about the possibilities of starting a microcredit project for the graduated girls: The girls will work for the center for a number of months, with which they earn money to to buy a sewing machine so that they can also build an independent future with it. Within that project, together with the others in the group, they can later also invest money (save) and borrow money to further develop their “small business”. The advantage is that this group also continues to maintain a social connection with each other.. and can therefore also deal with any problems with each other. Our foundation will investigate how such microcredit support can be developed.

 

Here too, the Mama Asha Foundation has started setting up a livestock farm that can generate money to allow this project to run independently.

 

Update januari 2022

Op 3 december j.l. heeft de eerste groep meisjes, die hun opleiding op het Kabasi vocational center in Buhwejuh district afgerond hebben, het in Uganda officieel erkende diploma in ontvangst mogen nemen (zie foto). De afgestudeerde  meisjes kunnen hopelijk emplooi vinden in de door de regering nieuw op te zetten textielfabrieken. Ook hier is dus het plan om een opvangcentrum te bouwen. Maarten heeft een offerte gekregen voor de bouw van het feitelijke opvangcentrum ( met een 10 tal kamers en een ruimte voor onderricht).  Om hiervoor fondsen te kunnen aanspreken zal er een projectplan geschreven worden, waarbij ook de vaste lasten voor de eerste jaren meegenomen moeten worden. 

Maarten heeft als voorzitter van Mama Asha Foundation, samen met Aruho en iemand van Mbarara Skilling institute de “Youth skilling Coalition” opgericht, waarbij inmiddels 15 vocational centres in Uganda zijn aangesloten met als doel gezamenlijk o.a. aan fundraising te doen binnen Uganda

Het vocational center dat gestart is in Padwot (bij Packwach) gaan we nadat de opleiding van de eerste meisjes voltooid is, toch afbreken. Onze vertegenwoordigster in Uganda (Asha) is dit project met een beetje te veel enthousiasme gestart. Nu blijkt toch dat de huisvesting te klein is en dat nieuwbouw aldaar toch te kostbaar wordt. Maarten heeft echter tijdens zijn bezoek van november j.l. een mogelijk nieuwe lokatie gevonden: Het terrein van de “Catholic Mission”in Packwach zelf. Father George, die het hoofd is van deze post en zelf  al hulp geeft aan vrouwen en meisjes die mishandeld of misbruikt worden, is enthousiast over ons proejct en wil alvast graag 2 lokalen ter beschikking stellen. We gaan zo spoedig mogelijk met hem verdere afspraken maken.

In Nebbi is door Maarten een begeleidingscommissie gevormd van een 8 tal invloedrijke personen in die streek, die de Mama Asha Foundation gaat adviseren/ promoten/ ondersteunen.

Update January 2022

On december 3rd 2021 the first group of girls, who have completed their education at the Kabasi vocational center in the Buhwejuh district, received the diploma officially recognized in Uganda (see photo). The girls who have graduated will hopefully find employment in the new textile factories to be set up by the government. So here too the plan is to build a reception center. Maarten has received a quote for the construction of the actual reception center (with about 10 rooms and a space for teaching). In order to be able to call on funds for this, a project plan will be written, in which the fixed costs for the first years must also be included.

As chairman of the Mama Asha Foundation, Maarten, together with Aruho and someone from the Mbarara Skilling Institute, has set up the “Youth Skilling Coalition”, to which 15 vocational centers in Uganda are now affiliated with the aim of jointly fundraising within Uganda, among other things.

We are going to dismantle the vocational center that started in Padwot (near Packwach) after the training of the first girls has been completed. Our representative in Uganda (Asha) started this project with a little too much enthusiasm. It now appears that the housing is too small and that new construction there is becoming too expensive. Maarten, however, during his visit last November. Found a possible new location: The grounds of the “Catholic Mission” in Packwach itself. Father George, who is the head of this post and already provides help to women and girls who are being mistreated or abused, is enthusiastic about our project and would already like to make 2 rooms available. We will make further arrangements with him as soon as possible. 

In Nebbi Maarten has formed a supervisory committee of 8 influential people in that region, which will advise/promote/support the Mama Asha Foundation. 

Update juni 2021

Tijdens het bezoek van onze voorzitter werd het vocational center in Buhweju district officieel in april geopend (zie foto links). Ook de landelijke TV besteedde een programma aan deze opening (zie video bijlage). De vrouwen/meisjes zijn uitermate enthousiast. Helaas moest enkele weken half juli het centrum weer gesloten worden ten gevolge van een Corona-lockdown maatregel vanwege sterke toename van besmetting met de delta variant. Ons doel blijft om  een permanent opvangscentrum te bouwen/ in te richten/ en met deskundigen te bemannen. Dit vocational centrum dat nu nog in een tijdelijk gebouw is gehuisvest is daar een eerste invulling van.

Ook werd een bezoek gebracht aan het inmiddels gestarte vocational centre in het Packwach district (zie foto rechts). De naaimachines waren inmiddels gearriveerd en een lerares was gevonden. In het begin werd les gegeven in de open lucht. Nu is een klein gebouwtje gehuurd. Maar ook hier maakte de lockdown het onmogelijk om goed van start te gaan. Afwachten is nu weer de enige optie. 

Update June 2021

During the visit of our chairman, the vocational center in Buhweju district was officially opened in April (see photo left). National TV also devoted a program to this opening (see video attachment). The women/girls are extremely enthusiastic. Unfortunately, the center had to be closed again  in mid-July as a result of a Corona lockdown measure due to a strong increase in contamination with the delta variant. Our goal remains to build / set up / and staff a permanent reception center with experts. This vocational centre, which is currently housed in a temporary building, is the first implementation of this.

A visit was also made to the now started vocational center in the Packwach district (see photo on the right). The sewing machines had arrived and a teacher had been found. In the beginning, classes were taught in the open air. Now a small building is rented. But here too the lockdown made it impossible to get off to a good start. Waiting is now the only option.

Update december 2020

De Mama Asha Foundation heeft sinds enkele weken in Uganda een officiele status gekregen. Daarnaast zijn we met de Ephwor organisatie in overleg hoe we elkaar kunnen versterken. 

Update December 2020

The Mama Asha Foundation has been given official status in Uganda for a few weeks now. In addition, we are discussing with the Ephwor organization how we can strengthen each other.