Een inwoner van Bwerenga (gelegen iets ten zuiden van de Kampala, de hoofdstad van Uganda) , Joshua Kyalimpa,  heeft spontaan (met eigen middelen) een basisschooltje gestart voor eigen kinderen en kinderen van overleden familieleden (AIDS), die zij in huis hadden genomen . Het was goedkoper voor hem om een leraar in dienst te nemen dan voor al deze kinderen schoolgeld te betalen.

Echter: steeds meer kinderen (ook weeskinderen) uit de directe omgeving werden door familie aangeboden om deel te nemen aan de lessen. Hij bouwde het aantal klassen uit. Allemaal op eigen terrein. Dit schooltje ( nu geheten South West Junior School) is binnen 5 jaar uitgegroeid naar 250 leerlingen ! Lang niet alle ouders/adoptie-ouders van leerlingen kunnen sch
oolgeld betalen waardoor ook de lonen van de leraren erg laag worden.

Joshua zocht o.a. om leraren te kunnen behouden naar een weg om meer financiele middelen te krijgen. Deze zijn ook nodig om meer lokalen te kunnen bouwen voor de school.

Maarten en Ruud hebben dit verhaal van Joshua in zijn huis aangehoord en vonden dit een erg sympathiek en lovenswaardig initiatief en hebben overlegd met Joshua hoe hier een duurzame bijdrage aan te leveren.

Door ervaringen met eerdere projecten kwamen we tot de conclusie dat we een konijnenfokkerij zouden kunnen beginnen, waarbij ook ouders van leerlingen die niet in staat zijn om schoolgeld te betalen worden betrokken als opfokkers van konijnen en aldus zelf geld kunnen genereren.

Konijnen fokkerijen zijn in opkomst in Uganda en wanneer de fokkerij goed loopt zou dat een continue stroom aan geld kunnen opleveren voor de school.

De Stichting gaat nu een 80 tal konijnenkooien met accessoires doneren aan de SWJ- school en Joshua zoveel mogelijk ondersteunen in het opstarten van dit bedrijfje

A resident of Bwerenga (located just south of Kampala, the capital of Uganda), Joshua Kyalimpa, spontaneously (with his own resources) started a primary school for their own children and children of deceased relatives (AIDS), which they had taken into their home. . It was cheaper for him to hire a teacher than to pay school fees for all these children.

However: more and more children (including orphans) from the immediate vicinity were offered by family to participate in the lessons. He increased the number of classes. All on site. This school (now called South West Junior School) has grown to 250 students within 5 years! Not all parents / adoptive parents of pupils can pay schoolfees, which also makes the wages of the teachers very low.

Joshua was looking, among other things, for a way to get more financial resources to be able to keep teachers for his school. These resources  are also necessary to build more classrooms . Maarten and Ruud heard Joshua’s story in his home and found this a very sympathetic and commendable initiative and discussed with Joshua how to make a sustainable contribution to this. From experiences with previous projects we came to the conclusion that we could start a rabbit farm, involving parents of students who are unable to pay school fees as rabbit breeders and thus generate money themselves. Rabbit breeding is on the rise in Uganda and if the breeding is going well it could generate a continuous flow of money for the school. The Foundation will now donate about 80 rabbit cages with accessories to the SWJ school and support Joshua as much as possible in starting this company.pay schoolfees

Update juli 2022

Onze voorzitter heeft Joshua bezocht tijdens zijn bezoek in mei j.l.  Helaas moest Joshua mededelen dat er o.a. konijnenkooien gestolen waren die waren opgeborgen in de in aanbouw zijnde stal. Om toekomstige diefstallen voor te zijn, is hij nu een konijnenstal aan het bouwen dichter bij zijn huis. Hij hoopt dit binnenkort klaar te hebben, zodat de eerste konijnen daar kunnen worden ondergebracht.

Update July 2022

Our chairman visited Joshua during his visit last May. Unfortunately, Joshua had to report that, among other things, rabbit cages had been stolen that were stored in the stable under construction. To prevent future thefts, he is now building a rabbit barn closer to his home. He hopes to have this ready soon so that the first rabbits can be housed there.

 

Update januari 2022

Joshua is inmiddels begonnen met de bouw van de konijnenstal (zie foto) .Tijdens het bezoek dat Maarten bracht in november j.l. heeft hij twee medewerkers geleerd hoe de konijnenkooien in elkaar gezet moeten worden . De echte eerste stap is nu dus gezet, ondanks alle problemen die Covid met zich mee brengt. 

Update January 2022

Joshua has now started building the rabbit stable (see photo). During the visit that Maarten paid in November last. he taught two employees how to assemble the rabbit cages . The real first step has now been taken, despite all the problems that Covid brings with it.

Update juni 2021

Helaas is er geen voortgang in dit project vanwege de Corona maatregelen in Uganda. Waren de scholen begin dit jaar weer gestart, nu zijn ze weer sinds enkele weken gesloten vanwege Covid-lockdown. Jammer, maar Joshua houdt moed en wil, als het enigszins kan, binnen enkele maanden starten. 

Update June 2021

Unfortunately, there is no progress in this project due to the Corona measures in Uganda. The schools had started again at the beginning of this year, now they have been closed again for a few weeks due to the Covid lockdown. Too bad, but Joshua has courage and wants, if possible, to start within a few months.

Update December 2020

Joshua heeft inmiddels alle kooien met accessoires vanuit de container overgebracht naar de school. Aangezien ook in Uganda scholen gesloten worden vanwege de corona crisis, komen er  geen inkomsten binnen om ook andere projecten uit te voeren. Joshua hoopt nu toch binnen enkele maanden een start te kunnen maken met de konijnenfokkerij door enkele mensen op te leiden, enkele kooien in elkaar te zetten en de eerste konijnen te kopen. In het klein beginnen is sowieso verstandig. Onze stichting en de school hebben inmiddels een “Memorandum of Understanding” getekend, waarin over en weer wordt vastgelegd wat we voor elkaar gaan betekenen. Voor de stichting zal dat zijn dat we de school verder gaan begeleiden, bedrijfsmatig , inhoudelijk en ook financieel met de start van de fokkerij.

Update December 2020

Joshua has now transferred all cages with accessories from the container to the school. Since schools in Uganda are also closed due to the corona crisis, there is no income to carry out other projects. Joshua now hopes to be able to start rabbit breeding within a few months by training a few people, assembling a few cages and buying the first rabbits. Starting small is wise anyway. Our foundation and the school have now signed a “Memorandum of Understanding”, in which it is mutually stated what we will mean to each other. For the foundation, this will mean that we will continue to guide the school, commercially, in terms of content and also financially with the start of breeding.